Oprichting Jong Nederland Leveroy ( 1944 – 1945)

In december 1944 werden reeds plannen gesmeed voor een her-oprichting van een vooroorlogse jeugdvereniging in Leveroy. Na de bevrijding werd onder leiding van de toenmalige kapelaan Verheggen in samenwerking met P. Ament, M. Timmermans, Jos Hermans en Sjang Hermans (Haves). In eerste instantie was deze vereniging alleen bedoeld voor jongens van 12 tot 17 jaar. In de beginjaren werden al boeiende aktiviteiten op touw gezet, zoals een fancy-fair ten behoeve van Pater Baets. Het hele dorp liep hiervoor uit.

Omdat er niet veel andere verenigingen waren in die tijd, werden er in korte tijd veel jongeren lid. Ondanks de in die tijd vrij hoge contributie van fl. 3,-.

Kelder van de kerk

De clubbijeenkomsten in de beginjaren vonden plaats in de kelder van de oude zaal en in de kelder van de kerk. Deze groepsbijeenkomsten die elke zondag tussen 16.30 en 19.30 uur gehouden werden, vonden danook meestal buiten plaats. Vlag veroveren, speurtochten en balspelen waren erg populair. Veel van die activiteiten vonden plaats op de Weijersberg op de Beemderhoek.

In die tijd werd er nog niet echt op kamp gegaan in de zomer. Wel werd vaak deelgenomen aan kring toernooien met andere verenigingen. Deze vonden plaats op ‘de Spar’ te Haelen.

Ook werd er in die tijd veel toneel gespeeld en met deze jaarlijkse toneelavonden werd het geld verdiend dat nodig was om de vereniging draaiende te houden.

Jonge Garde

In de naoorlogse jaren richtte kapelaan Verheggen ook de Jonge Garde op. Deze vereniging was bedoeld voor de meisjes in de leeftijd tussen de 12 en 17 jaar. De clubbijeenkomsten van de Jonge Garde vonden plaats in de oude zaal in een ruimte boven het groene kruis gedeelte. Net zoals bij de jongens waren ook activiteiten zoals balspelen en speurtochten erg populair. Daarnaast stond er ook vaak handenarbeid op het programma.

Rond 1950 kregen de leden hun eerste uniformen. In die tijd kreeg men pas een uniform als men een gedurende een bepaalde tijd lid was van de Jonge Garde.

Ook door de Jonge Garde werd er veel toneel gespeeld. Deze toneelavonden werden zo druk bezocht, dat er al spoedig twee avonden nodig waren om het toneelstuk op te voeren.

De Jonge Garde deed ook mee aan de kring toernooien met andere afdelingen, de zogenaamde wimpelfeesten. Deze wimpelfeesten hadden ieder jaar een ander thema.

Katholiek meisjes gilde

In 1957 werd de Jonge Garde omgedoopt in het katholiek meisjes gilde. De uniformen veranderden van kleur en de strakke regels van weleer werden versoepeld.

Vast ritueel in die tijd was het jaarlijkse uitstapje met de gehele vereniging. Zo werden ondermeer de Efteling, het open-lucht museum en het oorlogs-kerkhof te Margraten bezocht. Het uitstapje moest immers ook een educatief karakter hebben.

In 1964 ging men voor het eerste keer op bivak en wel naar Sweikhuizen in zuid Limburg. Omdat het in die tijd voor meisjes nog niet gebruikelijk was om in tenten te overnachten, werd dankbaar gebruik gemaakt van jeugd-gebouw in die plaats.

De blokhut

In de eerste twintig jaar van het bestaan van beide verenigingen bleef het goed gaan. Daarom werd in 1965 door de toenmalige politieagent Janssen het initiatief genomen om een eigen clublokaal te bouwen. Hij werd hierbij geholpen door de gebroeders Weijers, gebroeders van Lierop en Giel Verlaek.

Het bouw jaar van de blokhut werd verwerkt in de vloerafwerking van de speelzaal.

Jaren zeventig

In het begin van de jaren zeventig veranderde er veel voor JN Leveroy. De uniformen, die bestonden uit bruine kniebroeken, bloezen met embleempjes en baretten werden vervangen door T-shirts met het Jong Nederland logo.

Door de toenemende aantal verenigingen in Leveroy, daalde het leden-aantal drastisch. In 1972 was er nog maar één groep met slechts één leider, Piet Raemakers. Met de meisjes ging het in die tijd veel beter.

Na dit dieptepunt klaarde het gelukkig weer wat op. Er kwamen weer meer leden bij en de leiding werd aangevuld met o.a. Piet Reijnders, Theo Kierkels en Jo Smeets.

Samen verder

In 1974 gingen Jong Nederland en het katholiek meisjes gilde samen. Hierdoor kwamen er gemengde groepen en men stortte zich vol overgave op de deelname aan districts toernooien en het organiseren van allerlei aktiviteiten.

Hierdoor bloeide JN Leveroy weer helemaal op. Ondermeer Ton van Lierop, Jac Claessen en Frits Beeren waren in deze periode erg aktief bij JN Leveroy.

De periode vanaf 1980 verliep vrij voorspoedig voor JN Leveroy. Om een paar namen te noemen: de familie Heijmans, de familie Stals, de familie Knapen, Anja Kuppens, Gertie Houben en vele anderen droegen hun steentje bij aan de verdere opbouw van de vereniging.

Jaren negentig

In de jaren negentig nam het aantal jeugdleden en vrijwilligers onder voorzitterschap van Roland Vossen sterk toe. En er werd weer volop deelgenomen aan districts en provinciale activiteiten.

In 1994 werd de blokhut opgeknapt. Er werd een berging bijgebouwd voor de kampmaterialen, de houten borstwering werd vervangen door een gemetselde borstwering en het geheel werd opnieuw geverfd.

Vanwege het groeiende ledenaantal en de noodzaak om twee groepen tegelijkertijd onderdak te bieden, werd er langzaam gedroomd van een nieuwe en grotere accommodatie.

In 1999 werd besloten om hier serieus werk van te maken. Er werd een werkgroep gevormd en een voorstudie gemaakt die in januari 2000 werd aangeboden aan de gemeente.

Verhuizing naar de ‘units’

De nieuwbouw plannen bleken in het begin van het nieuwe millenium toch moeilijker te verwezenlijken dan gedacht. Er werden nieuwsbrieven gestuurd naar de gemeente en de verantwoordelijke wethouders werden regelmatig uitgenodigd om de zorgelijke staat van de blokhut te bekijken.

Een paar jaar later werd de wens voor een nieuwe accommodatie van JN Leveroy meegenomen in het DOP; het dorps-ontwikkelings-plan van de gemeente voor Leveroy. Omdat bleek dat vanwege de bouwkundige staat van de blokhut het niet meer verantwoordelijk was om groepsbijeenkomsten te houden werd door de gemeente in 2005 besloten om JN Leveroy onder te brengen in een tijdelijke accommodatie. Deze ‘units’ werden naast de kantine van SV Leveroy neergezet.

Verder werd er door een groepje binnen Jong Nederland stevig doorgewerkt om de nieuwe accommodatie voor elkaar te krijgen. Uit het DOP bleek dat een gezamenlijk nieuw vereningsgebouw de beste oplossing was, waarbij Jong Nederland, SV Leveroy en de tennisvereniging Leveroy een nieuw onderkomen zouden krijgen. Dit nieuwe verenigingsgebouw zou dan een plekje krijgen aan de Heerbaan aan de rand van het dorp. Ook de voetbalvelden en de tennisbanen konden hierdoor verplaatst worden. Op deze manier ontstond er ruimte voor de nieuwbouw van (starters)woningen in de kern van Leveroy. Voor JN Leveroy betekende dit het verlaten van de vertrouwde en mooie plek aan ‘t Huitje in Leveroy.

Daarnaast heeft Roland na bijna twintig jaar voorzitterschap in de zomer van 2010 de voorzittershamer overgedragen aan Corine Hanssen.

Eindelijk! Verhuizing naar ons nieuw gebouw!

In het voorjaar van 2012 was het dan eindelijk zover! De verhuizing naar ons nieuw gebouw aan de Graanmolen aan de rand van het dorp. In dit nieuwe verenigingsgebouw zitten ook onze buren, SV Leveroy en de tennisvereniging Leveroy. Elke vereniging heeft zijn eigen ruimtes, met een tussenwand tussen de kantine van SV Leveroy en onze speelzaal, zodat bij grotere activiteiten een grote ruimte ontstaat. We zijn supertrots op ons gebouw en we hopen dat we er nog heel lang plezier van hebben!

In het voorjaar van 2014 heeft Corine Hanssen vanwege haar drukke werkzaamheden de functie van voorzitter overgedragen aan Frank Kurstjens.

Op dit moment heeft de vereniging meer dan honderd leden met een leeftijd tussen de vier en zestien jaar en zijn er bijna veertig vrijwilligers actief die in een hecht team samenwerken.